Projekty unijne

Projekt "Kompleksowe przygotowanie terenów

inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową

w Rumi".

W dniu 01.07.2020 r. podpisana została umowa nr: RPPM.02.05.00-22-0003/19-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 22 740 383,68 zł, z czego 6 472 340,88 zł stanowi dofinasowanie z budżetu środków europejskich.

Obszar projektu zlokalizowany jest w północnej części Rumi, po wschodniej części powiatu wejherowskiego, w północno wschodniej części województwa pomorskiego. W bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, drogi krajowej nr 6, lotniska w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej Grupy PERN. Projekt będzie realizowany na działkach 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 42/2, 46/3, 46/5, 41/2, 42/1, 46/1 (obręb 5, gmina Rumia) o powierzchni 8,8904 ha.
 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

  • Budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową (ok. 4.000 m2)
  • Budowę placu składowego (ok. 2.000 m2)
  • Budowę placów utwardzonych, służących jako obszar manewrowy dla pojazdów oraz jako miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych (ok. 11.000 m2)
  • Budowę drogi wewnętrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oświetlenia terenu
  • Budowę infrastruktury doprowadzającej media.

 

Celem Projektu jest:

  • Zapewnienie lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez zagospodarowanie pod inwestycje terenów obecnie nieużywanych
  • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Rumi
  • Rozwój przedsiębiorczości na terenie oddziaływania projektu
  • Wzrost zatrudnienia w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, a także utrzymania istniejących miejsc pracy.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalony został na 30.11.2023.