Projekty unijne

Projekt "Kompleksowe przygotowanie terenów

inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową

w Rumi".

W dniu 01.07.2020 r. podpisana została umowa nr: RPPM.02.05.00-22-0003/19-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 24 930 496,11 zł, z czego 7 488 043,61 zł stanowi dofinasowanie z budżetu środków europejskich. 

Obszar projektu zlokalizowany jest w północnej części Rumi, po wschodniej części powiatu wejherowskiego, w północno wschodniej części województwa pomorskiego. W bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, drogi krajowej nr 7, lotniska w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej Grupy PERN. Projekt będzie realizowany na działkach 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 40/5, 40/6, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 46/3, 46/9, 46/10, 46/11, 41/2, 42/1, 46/1 (obręb 5, gmina Rumia) o powierzchni 8,89 ha.

 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

  • Budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową (ok. 3.600 m2)
  • Budowę drogi wewnętrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oświetlenia terenu
  • Budowę infrastruktury doprowadzającej media.

 

Celem Projektu jest:

  • Zapewnienie lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez zagospodarowanie pod inwestycje terenów obecnie nieużywanych
  • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Rumi
  • Rozwój przedsiębiorczości na terenie oddziaływania projektu
  • Wzrost zatrudnienia w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, a także utrzymania istniejących miejsc pracy.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalony został na 31.12.2023.